Nhạc Quảng Ngãi
Đường Về Núi Ấn Sông Trà
Quảng Ngãi Trong Tôi - Hồ Quỳnh Hương
Quảng Ngãi Quê Em Sáng Xuân Nay
Đêm Rừng Thiêng - Hồ Quỳnh Hương
Quảng Ngãi trong tôi - Đình Thậm
Quảng Ngãi nhớ thương